ขายทาวน์เฮ้าส์ต่ำกว่าราคาประเมินกลางเมือง ใกล้สนามบินเชียงใหม่

TownhomwBuilding chomJan chiangmaicity

Hillside-Mountain views Land ที่ดินเนินเขาแม่ริม

 

House at doilo, Closed to Nature

 

Waldorf inspired Apa chiangmai,Thailand
 
Waldorf inspired, Apa learning centre@sankampeang, Chiangmai 
 
ศูนย์การเรียนอาภา เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มครูและผู้ปกครองที่ใช้แนวทางวอลดอร์ฟในการจัดการศึกษาให้เด็กมาเกือบสิบปี โดยดำเนินการตามแนวปรัชญาของสไตเนอร์ที่ว่า
“การศึกษามิใช่การสอนหนังสือหรือการให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก แต่คือการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ และปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กให้ปรากฏออกมา เพื่อช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวเอง เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา รู้จักตนเอง รู้จักโลก และสามารถกำหนดแนวทางชีวิตของตนได้อย่างอิสระตามศักยภาพที่มี ซึ่งมนุษย์จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้นั้น ต้องสัมผัสหรือค้นพบส่วนต่างๆ ในตนเองเสียก่อน ดังนั้น การศึกษาวอลดอร์ฟจึงเน้นความจำเป็นของการพัฒนาความเป็นมนุษย์แต่ละคนในฐานะปัจเจก เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผู้เป็นปัจเจกกับผู้อื่น โลก ธรรมชาติ และจักรวาล”
 
Waldorf inspired Apa chiangmai,Thailand
 
อย่างไรก็ตาม ปรัชญานี้ไม่ได้นำมาใช้สอนเด็กโดยตรง ศูนย์การเรียนอาภา นำแนวทางการศึกษานี้มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ หลักสูตรการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อตอบสนองพัฒนาการของเด็ก การสอนของครูคำนึงถึงความสมดุลในการเรียนรู้ด้วยกายผ่านการลงมือทำ ผ่านการสัมผัสความรู้สึกและความประทับด้วยหัวใจ และผ่านการใช้ศักยภาพด้วยการคิด
 
 
และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ศูนย์การเรียนอาภา ยึดแนวทางการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางมนุษยปรัชญาเช่นกัน ทั้งนี้เรามองว่าการศึกษาเพื่อเด็กเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา ดังนั้นครูผู้เข้าใจพัฒนาการเด็กตามแนวทางการศึกษานี้จึงเป็นหลักในการจัดหลักสูตรการศึกษา การบริหารงาน มองภาพรวม และกำหนดทิศทางของชุมชน โดยมีพลังสนับสนุนจากกลุ่มผู้ปกครองมาช่วยเสริมในส่วนของภาคเศรษฐกิจ และส่วนต่าง ๆ ที่จะมาประกอบกันเข้า เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่เราตั้งใจไว้เป็นไปได้อย่างราบรื่น สอดประสานกันในทุกภาคส่วนอย่างกลมกลืน
 
ศูนย์การเรียนอาภา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ ม.๒ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
 
Workshopศนยการเรยนอาภา APA เชยงใหม 1
 
สรรพชีวิตทั้งมวล ล้วนอาศัยธาตุทั้ง4 คือ ดิน น้ำ ลมและไฟ หลอมรวมกันในสภาวะที่เหมาะสมชีวิตจึงก่อกำเนิดขึ้น ระดับของธาตุที่แตกต่างกันแม้น้อยนิดส่งผลต่อพื้นอารมณ์และลักษณะอุปนิสัยของแต่ละผู้นามให้มีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกัน สำหรับเด็กๆ ธาตุต่างๆยังไม่เสถียรมีการแปรปรวนเป็นธรรมดา
การได้รู้จักธาตุพื้นฐานจึงเป็นการทำความเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะใช้ในการจัดการชั้นเรียนและเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อมุ่งหมายให้เด็กสัมผัสได้ถึงดุลยภาวะภายในใจตนเป็นสำคัญ
.
 

#ศูนย์การเรียนอาภา

วันปฐมนิเทศ

ครูเริ่มต้นด้วยการพาพวกเราทำกิจกรรมที่ลูกๆ

ได้เรียน เพื่อให้เราเข้าใจ “เรียนอะไร เพื่ออะไร”

การโยนถุงถั่วเป็นการฝึกสมาธิ การสังเกต

การเข้าใจผู้อื่น การอยู่ร่วมกันและการสร้าง

สมดุลในตัวเอง หลังจากนั้นครูแต่ละคน

เล่าถึงภาพรวมของการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

🌸ห้องอนุบาล ”การทำงานที่มีความหมาย”

การที่ครูอยู่กับงานที่ทำ อยู่กับงานอย่างมี

เป้าหมายว่า “เราทำงานนั้นไปเพื่ออะไร”

การให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างตั้งใจ

เช่น งานสวน งานบ้าน งานครัว การลงมือ

ทำกับข้าว หุงข้าวด้วยเตาถ่าน เมื่อได้ลงมือทำ

โดยไม่เร่งรีบ แต่มีจังหวะและตารางที่ชัดเจน

ทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไป

การเล่นของเด็กมีชีวิตชีวาและมีความหมายมากขึ้น

🌼ในระดับประถม เนื่องจากครูประจำชั้น

ต้องสอนควบ 3 ชั้น ทำให้ต้องมีเวลาให้กับ

การเตรียมการสอนมากขึ้น ให้เวลากับตัวเอง

ใส่ใจในสิ่งที่ต้องทำ สร้างพลังชีวิตของครู

และเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของเด็ก

ทำให้มีความสดชื่นเบิกบาน ถึงแม้ว่าเราจะมีครูประจำชั้นไม่ครบทุกชั้น แต่เราก็มีผู้ปกครอง

อาสาและครูประจำวิชาเข้ามาเสริม

ครูเล่าว่าเมื่อ 100 ปีที่แล้วโรงเรียนวอลดอร์ฟ

แห่งแรกมีความยากลำบากมากกว่าเรายิ่งนัก

ไม่มีแม้โต๊ะเก้าอี้ที่จะใช้เรียน นับได้ว่าตอนนี้

เรามีความสะดวกสบายมากกว่า มีหลักสูตร

และแนวทางการทำงานที่ชัดเจน

มีประสบการณ์จากการทำงานของหลายประเทศ

🌹ในระดับมัธยม ปีนี้เราเดินทางเข้าสู่ปีที่ 9

เป้าหมายของการศึกษา คือ การบ่มเพาะ

ความเป็นมนุษย์ ให้เขารู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อน

รู้จักโลก และการอยู่กับสังคม ค้นพบศักยภาพ

ความสามารถที่แตกต่างซึ่งหมายถึงหน้าที่

และงานที่เราจะช่วยเหลือกันในสังคม

การลงมือทำและการค้นพบโลกด้วยความจริง

ที่อยู่ในเนื้อในตัวเขา

ในอนาคตข้างหน้าบทบาทของเทคโนโลยี เอไอ

จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มากขึ้น

ซึ่งในความเป็นจริงเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์

สร้างและทำขึ้น ดังนั้นครูต้องสอนให้เขา

ทำให้เป็นก่อนใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทุกคน เครื่องมือที่มนุษย์

คิดขึ้นมาควรมาเสริมศักยภาพ ไม่ใช่มาทำให้

มนุษย์คิดไม่เป็นทำอะไรไม่ได้ และสิ่งสำคัญ

คือ การสอนในแต่ละวิชาในแต่ละระดับชั้น

จะบ่มเพาะและส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์

ได้อย่างไร

🙏🏻ขอขอบคุณครูทุกท่านค่ะ🙏🏻

#ศูนย์การเรียนโดยชุมชน

จากแม่เอ๋ น้องเข็ม


#ศูนย์การเรียนอาภา #APA
#วอลดอร์ฟ #Waldorf
#วอลดอร์ฟเชียงใหม่ #WaldorfChiangMai

 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ โทร. 062-6499434 
 
 
Pin It

Sale Townhome 2 bedrooms

sale townhouse2bedrooms hangdong,chiangmai

หางดง - เดอะปาล์มการ์เด้นท์ ใกล้กาดฝรั่ง

ที่ดินติดถนนวงแหวนรอบนอก สันทราย

Sansai Outerring16rai,chiangmai properties

Outerring roadside / chiangmai - maejo road

Downtown Land, WangSighaKam-Chiangmai

Shophouse-Commercial Building 2 Unit,city

ขายอพาร์ทเม้นท์ หน้าโรงพยาบาลสวนดอก

Apartment selling ChiangmaiCity,Thailand properties

Orsirin 6, House 4 bedrooms, Doisaket-Sankampeang

House4bedrooms Orsirin6 chiangmai,Thailand

บ้าน 4 ห้องนอน พท.ใช้สอย 163 ตรม. 56 ตรว.โครงการอรสิริน 6

house near Lanna hospital, Patan, Chiangmai city

บ้านขนาด 33 ตรว.ขาย 1.8 ล้าน สันทรายใกล้แยกแม่กวง

ที่ดิน 1 ไร่ติดถนนแม่ก๊ะใต้-แม่คือ ดอยสะเก็ด

ที่ดินในซอยถนนมหิดลขาเข้าเมือง

บ้านในโครงการพลภูมิ อ.แม่ริม

cm-estate FaceBook FanBox

Who Online

We have 114 guests and no members online

WebStat

ที่ดิน 500 ไร่เศษ สันทราย-เชียงใหม่

ที่นา21ไร่ จ.อยุธยา

21raiRicefield Land Ayuthaya, Thailand properties

ที่ดินที่นาใกล้วัดไก่เตี้ย อ.เมือง

พระนครศรีอยุธยา โทร 095 6751718

#######

Land for house-building, Sanpakwan-Kadfarang, Hangdong, Chiangmai.

Land On Mountain,Chiangmai-Doisaket.

ขายโฮสเทล ใกล้ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่

บ้านสร้างใหม่ใกล้สนามบินใหม่ ถ.สันกำแพงตัดใหม่

House50sqw sankampeang newroad,chiangmai properties

New house near New chiangmai airport.

Realestate for Housing estate

อาคารพาณิชย์ขนาด 3 คูหาติดถนนรอบคูเมืองใกล้วัดพระสิงห์

156sqw InnerMoat roadside,chiangmai city properties for sale

ใกล้วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

.................................

ที่ดินติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ชม.-ลป. อ.สารภี เชียงใหม่

Resortstyle House, Changkian, city

House garden changkian cm-asset

Land4RealEstate project, chiangmai

Ping riverside,chianamai city, 1 rai

ที่ดินติดแม่น้ำอิง เชียงราย

ที่ดินเขตเศษฐกิจพิเศษใกล้ดอยนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขายที่ดิน จังหวัดน่าน

91rai weingsa roadside,nan province, land for sale

ナンで販売する土地

 

บ้านให้เช่าใกล้แคนย่อน หางดง-เชียงใหม่

บ้านเช่า House for rent

บ้านให้เช่า 4-5 หลังในบริเวณเดียวกันในซอยถนนสุเทพ ใกล้โรงพยาบาลมหาราช-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sutep house4Rent Bussiness ChiangmaiCity,Thailand.

4-5 Houses, 1-storey house for rent, Sutep road near Suandok Hospital, Chiangmai city.

ขายหรือให้เช่าบ้านขนาด 2 ชั้น 4 ห้องนอนใกล้สี่แยกสะเมิง - รร.นานาชาติ ต.สันผักหวาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

House82sqw sanpakwan Hangdong,chiagmai

Sale or rent, House230sqm. 4 bedrooms, Near Chiangmai-Hod Road, Sanpakwan, Hangdong, Chiangmai.

บ้านให้เช่าขนาด 2 ชั้น 3 ห้องนอนใกล้โรงเรียนนานาชาติเมอร์ริตัน-สวนราชพฤกษ์ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

HouseRental 3bedrooms Hangdong

2-storey with 3bedrooms, near 3-4 International schools, Sanpakwan, hangdong-Chiangmai.

ขายที่ดินเปล่าในโครงการธารดง เชียงใหม่-หางดง

229sqw hangdong Tharndong,chiangmai realestate,Thailand

ขายที่ดินในชุมชนแสนตอ - จำปาลาว ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เทรด Forex พร้อมรับโบนัส

Teak-House on Ping riverside, Chiangmai

บ้านสวนเนื้อที่ 3 ไร่ อ.พร้าว เชียงใหม่

ด้านหลังติดทุ่งนา อากาศเย็นสบาย

3raiHillslope gaedenHouse Prao,chiangmai

บ้านบนเนินเขา มีไม้ผล ไม้ดอก ไม้มงคล

*****

Townhome ใกล้สี่แยกหนองหอยใกล้สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

house in tree shade, area 260sqw., Doilo district, Chiangmai.

ขายคอนโดฯต่ำกว่าราคาประเมิน

Condominium near University, Chiangmai.

ResortHouse for sale, Changkian-Nongho zone

ขายบ้านในเชียงใหม่

บ้านสวยในสวนเชิงเขาขนาด 3 ชั้น 4 ห้องนอน ใกล้รอยัลครีก-สวนบัวรีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Hillside House2ngan Pong Hangdong,chiangmai properties

House on Hillslope, Pong Valley, on the road to samoeng, Hangdong, Chiangmai.

ขายบ้านชั้นเดียวเนื้อที่ 50 ตรว.ในหมู่บ้านคุรุสภา ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

50sqw Sannameng KuruSapa, sansai, Chiangmai.

New 1-storeyHouse, 3bedrooms, Kuru sapa-Sannameng, Sansai, Chiangmai.

ขายบ้านไม้ขนาด 2 ชั้นเนื้อที่ 197 ตรว.ใกล้ตลาดแม่เหียะ-ถนนคันคลองฯ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

WoodenHouse 197sqwHouse Maehia ChiangmaiCIty,Thailand

Wooden house, near Rajapruek park/Night Safari, Rimping-Maehia Market, Maehia - Chiangmai city.

ขายบ้านบนดอยโป่งแยงติดลำธารน้ำแม่สา 388 ตรว.พร้อมเข้าอยู่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

House388sqw Streamside Maesa Pongyeang,chiangmai.

A house on streamside, Maesa - Pongyeang Valley, Maerim, Chiangmai.

ขายบ้านหลังใหญ่ขนาด 6 ห้องนอนติดคลองบรรยากาศบ้านสวนในโครงการฟลอร่าวิลล์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

House480sqw Doisaket FloraVille, chiangmai.

A Big house on canalside, private atmosphere, Flora ville project, Doisaket, Chiangmai.

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอนใกล้ถนนเลี่ยงเมืองหางดง-แยกต้นเกว๋น ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

100sqw Sanpasak Hangdong,chiangmai

1storey house with 3 bedrooms, near sanpasak temple, Namprae-Hangdong, Chiangmai.

บ้านขนาด 2 ชั้น 3 ห้องนอนติดถนนลาดยาง-ติดแม่น้ำลี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

656sqw Srivichai Lee,riverside,Lamphun

House on Lee riverside, tropical garden, Lee district, Lamphun.

บ้านไม้สักขนาดเสา 30 กว่าต้น มี 7 ห้องนอนบนยอดเนินเขาวิวพาโนรามาใกล้ถนนแม่มาลัย-ปาย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

TeakHouse10rai, Maetang Chiangmai,Thailand

7 bedrooms Teakhouse, big pillar teak, on top of little hill, Maetang, Chiangmai.

ขายบ้านไม้สักทรงไทยกลาง 5 ห้องนอนริมแม่น้ำปิง เนื้อที่ 1 ไร่เศษ อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน

TeakHouse1rai PingRiverside Pasang Lumphun,ThaiStyleHouse

Thai style house, teakwood 5 bedrooms, Ping riverside-Pasang district, Lamphun.

ทาวน์โฮมขนาด 3 ห้องนอนโครงการในเครือปาล์มสปริงติดโรงเรียนสารสาร์ตวิเทศล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

28sqw Urbana Maehia,changmai city

Townhome 3 bedrooms, front wide 5 meters, near Sarasart witead Lanna, Maehia, Chiangmai.

Guesthouse;宾馆出售

Chiang mai Inside Moat, Guesthouse

Ping Riverside, swimming pool, saraphi-chiangmai

CNXservice,บริการรับขายฝาก ฝากขายอสังหาริมทรัพย์

จำหน่ายกาแฟซองดริป อราบิก้า 100%

PURE ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นพรีเมียมที่สุดในยุคนี้

pure LaundryPowder, cleaning product for delivery

#ผงซักฟอกเพียว ซักผ้าด้วย”เพียว”ตากแดดให้แห้งก็เอาอยู่

 

Resort for sale,Chiangmai

House price 3-5 M.฿

9 Rooms guest house with restaurant

guesthouse for sale, chiangmai city

near Chiang Mai Moat-old city, Chiang Mai 

Coffee Shop House4sale

coffeeShop house,maerim - chiangmai.

 

Selling-DrinkingWater Factory

Colling room for sale, Maewang, Chiangmai.

CoolingRoom Maewang Chiangmai, Thailand

Chiangmai - Lamphun, Thailand

๙๙๙๙๙๙

ขายบ้านสวนรีสอร์ท อ.สารภี

3Houses GardenHouse resort,saraphi,Chiangmai properties

ถนนวงแหวนรอบนอก เชียงใหม่

 

Teak-house with coffeeshop, roadside-hangdong

House teak Coffeeshop roadside,chiangmai-hangdong

 帶有咖啡店的柚木屋,路邊-杭州

%%%%%

Building office, Chiangmai

Comercial building Outerring roadside,chiangmai

Outer ring road, Saraphi-Hangdong

 

Urbana4 Townhome near Airport

erbana maehia chiangmaicity,thailand

Small 2 rai resort, 4-5 villahouses,Hangdong

on the road of chiangmai-chiangrai, Doisaket, Chiangmai. ;住宅樓,在Chiangmai-chiangrai,Doisaket,清邁的路上。

Hillside homestay@Chiangmai

Guesthouse Rental Hillside DoisaketMaeOn,chiangmai realestate


Houses for Accommodations business, on the road to Doi Intanon,alley road No.118 at sanpatong, Chiangmai.


Organic farm with Camping Site Resort, Creekside at Doisaket, Chiangmai

  TippayaVilla Doisaket Chiangmai Thailand

キャンプ場のあるリゾートのあるオーガニック農場、チェンマイのDoisaketのCreekside

有露營地度假村,清邁Doisaket溪畔的有機農場

ที่ดินแปลงใหญ่ใกล้นิคมฯลำพูน

130rai Sribuaban Lamphoon, realestate project

Land near Industrial Estate,

Sribuaban, Lanphoon city.

----------------------------------

ขายไร่กาแฟอราบิก้าโซนดอยสะเก็ด-แม่ตอนหลวง

ขายส่งกาแฟคั่ว ; Coffee roasted wholesale

APA - waldorf inspired school,chiangmai

Waldorf inspired Apa chiangmai,Alternative school

ติวเข้มวิชาคณิต ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี โดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์

chiangmai class tutorMontfort, high school

📌สถานที่ติวหน้าโรงเรียนมงฟอร์ต มัธยม

PR... your Business

.. บริการโฆษณา; แผนที่เชียงใหม่ ฟรีก็อปปี้
Advertisement service ; Chiangmai Map, Free-Copy,广告服务; 清迈地图,免费复制,広告サービス; チェンマイマップ、フリーコピー ......

Beauty Station Official Store-NEIL-1

Sahagroup, lazada pro

สมุนไพรคาวตอง(พลูคาว) สมานแผลเบาหวาน ติดเชื้อ ลดความดัน ซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วนไทยสเตนเลส

muanthai stainless Gate, งานเหล็ก สแตนเลสในเชียงใหม่

รับทำประตูสแตนเลส งานเหล็ก งานเครื่องครัว ฯลฯ

รับทำ- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเชียงใหม่

รับเหมาสร้างบ้านในเชียงใหม่ พร้อมออกแบบ

เห็ดหลินจือ (Lingzhi) เป็นยาจีนที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี

Lingzhi savita

“เทพเจ้าแห่งชีวิต”เห็ดหลินจือ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพองค์รวม

House securities set, Highview

Securities camera set highview

 

ชุดรักษาความปลอดภัยในบ้าน

.........................................

เขียวชมเมือง Chiangmai sight seeing tour

chiangmai City sightseeing,Thailand travel

ปลาสลิดแดดเดียวปลอดสาร แพคสูญญากาศ

sunny dryfish,delivery

ปลาสลิดแดดเดียว จัดส่งทั่วประเทศ

........................................................


ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟคั่ว กาแฟดิบ กาแฟสาร และผลิตภัณฑ์จากชาอื่นๆ

secretOfGarden coffee,chiangmai Thailand

Secret Garden of Life coffee and tea, chiangmai coffee roastery

Facebook = https://web.facebook.com/SecretGardenOfLife/ 

Tel : 097 2671808 ; 081 4206968 / Line Id : wittawadee


Coffee greenbean for sale,chiangmai

coffee wholesale chiangmai,Thailand

 

....................................................................

มิวเซียม เชียงใหม่ Ratchawang-Inn art museum

Guesthouse near Tapae Gate, Chiangmai City

Guesthouse for sale or rent at chiangmai Moat...

Hostel for rent or sale near Saturday Walking street, Chiangmai City.