ขายตึกแถว 2 คูหาทะลุถึงกันราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ทำเลกลางเมือง ใกล้สนามบินเชียงใหม่

TownhomwBuilding chomJan chiangmaicity

Hillside-Mountain views Land ที่ดินเนินเขาแม่ริม

Waldorf inspired Apa chiangmai,Thailand
 
Waldorf inspired, Apa learning centre@sankampeang, Chiangmai 
 
ศูนย์การเรียนอาภา เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มครูและผู้ปกครองที่ใช้แนวทางวอลดอร์ฟในการจัดการศึกษาให้เด็กมาเกือบสิบปี โดยดำเนินการตามแนวปรัชญาของสไตเนอร์ที่ว่า
“การศึกษามิใช่การสอนหนังสือหรือการให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก แต่คือการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ และปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กให้ปรากฏออกมา เพื่อช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวเอง เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา รู้จักตนเอง รู้จักโลก และสามารถกำหนดแนวทางชีวิตของตนได้อย่างอิสระตามศักยภาพที่มี ซึ่งมนุษย์จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้นั้น ต้องสัมผัสหรือค้นพบส่วนต่างๆ ในตนเองเสียก่อน ดังนั้น การศึกษาวอลดอร์ฟจึงเน้นความจำเป็นของการพัฒนาความเป็นมนุษย์แต่ละคนในฐานะปัจเจก เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผู้เป็นปัจเจกกับผู้อื่น โลก ธรรมชาติ และจักรวาล”
 
Waldorf inspired Apa chiangmai,Thailand
 
อย่างไรก็ตาม ปรัชญานี้ไม่ได้นำมาใช้สอนเด็กโดยตรง ศูนย์การเรียนอาภา นำแนวทางการศึกษานี้มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ หลักสูตรการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อตอบสนองพัฒนาการของเด็ก การสอนของครูคำนึงถึงความสมดุลในการเรียนรู้ด้วยกายผ่านการลงมือทำ ผ่านการสัมผัสความรู้สึกและความประทับด้วยหัวใจ และผ่านการใช้ศักยภาพด้วยการคิด
 
 
และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ศูนย์การเรียนอาภา ยึดแนวทางการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางมนุษยปรัชญาเช่นกัน ทั้งนี้เรามองว่าการศึกษาเพื่อเด็กเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา ดังนั้นครูผู้เข้าใจพัฒนาการเด็กตามแนวทางการศึกษานี้จึงเป็นหลักในการจัดหลักสูตรการศึกษา การบริหารงาน มองภาพรวม และกำหนดทิศทางของชุมชน โดยมีพลังสนับสนุนจากกลุ่มผู้ปกครองมาช่วยเสริมในส่วนของภาคเศรษฐกิจ และส่วนต่าง ๆ ที่จะมาประกอบกันเข้า เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่เราตั้งใจไว้เป็นไปได้อย่างราบรื่น สอดประสานกันในทุกภาคส่วนอย่างกลมกลืน
 
ศูนย์การเรียนอาภา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ ม.๒ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
 
Workshopศนยการเรยนอาภา APA เชยงใหม 1
 
สรรพชีวิตทั้งมวล ล้วนอาศัยธาตุทั้ง4 คือ ดิน น้ำ ลมและไฟ หลอมรวมกันในสภาวะที่เหมาะสมชีวิตจึงก่อกำเนิดขึ้น ระดับของธาตุที่แตกต่างกันแม้น้อยนิดส่งผลต่อพื้นอารมณ์และลักษณะอุปนิสัยของแต่ละผู้นามให้มีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกัน สำหรับเด็กๆ ธาตุต่างๆยังไม่เสถียรมีการแปรปรวนเป็นธรรมดา
การได้รู้จักธาตุพื้นฐานจึงเป็นการทำความเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะใช้ในการจัดการชั้นเรียนและเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อมุ่งหมายให้เด็กสัมผัสได้ถึงดุลยภาวะภายในใจตนเป็นสำคัญ
.
 

#ศูนย์การเรียนอาภา

วันปฐมนิเทศ

ครูเริ่มต้นด้วยการพาพวกเราทำกิจกรรมที่ลูกๆ

ได้เรียน เพื่อให้เราเข้าใจ “เรียนอะไร เพื่ออะไร”

การโยนถุงถั่วเป็นการฝึกสมาธิ การสังเกต

การเข้าใจผู้อื่น การอยู่ร่วมกันและการสร้าง

สมดุลในตัวเอง หลังจากนั้นครูแต่ละคน

เล่าถึงภาพรวมของการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

🌸ห้องอนุบาล ”การทำงานที่มีความหมาย”

การที่ครูอยู่กับงานที่ทำ อยู่กับงานอย่างมี

เป้าหมายว่า “เราทำงานนั้นไปเพื่ออะไร”

การให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างตั้งใจ

เช่น งานสวน งานบ้าน งานครัว การลงมือ

ทำกับข้าว หุงข้าวด้วยเตาถ่าน เมื่อได้ลงมือทำ

โดยไม่เร่งรีบ แต่มีจังหวะและตารางที่ชัดเจน

ทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไป

การเล่นของเด็กมีชีวิตชีวาและมีความหมายมากขึ้น

🌼ในระดับประถม เนื่องจากครูประจำชั้น

ต้องสอนควบ 3 ชั้น ทำให้ต้องมีเวลาให้กับ

การเตรียมการสอนมากขึ้น ให้เวลากับตัวเอง

ใส่ใจในสิ่งที่ต้องทำ สร้างพลังชีวิตของครู

และเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของเด็ก

ทำให้มีความสดชื่นเบิกบาน ถึงแม้ว่าเราจะมีครูประจำชั้นไม่ครบทุกชั้น แต่เราก็มีผู้ปกครอง

อาสาและครูประจำวิชาเข้ามาเสริม

ครูเล่าว่าเมื่อ 100 ปีที่แล้วโรงเรียนวอลดอร์ฟ

แห่งแรกมีความยากลำบากมากกว่าเรายิ่งนัก

ไม่มีแม้โต๊ะเก้าอี้ที่จะใช้เรียน นับได้ว่าตอนนี้

เรามีความสะดวกสบายมากกว่า มีหลักสูตร

และแนวทางการทำงานที่ชัดเจน

มีประสบการณ์จากการทำงานของหลายประเทศ

🌹ในระดับมัธยม ปีนี้เราเดินทางเข้าสู่ปีที่ 9

เป้าหมายของการศึกษา คือ การบ่มเพาะ

ความเป็นมนุษย์ ให้เขารู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อน

รู้จักโลก และการอยู่กับสังคม ค้นพบศักยภาพ

ความสามารถที่แตกต่างซึ่งหมายถึงหน้าที่

และงานที่เราจะช่วยเหลือกันในสังคม

การลงมือทำและการค้นพบโลกด้วยความจริง

ที่อยู่ในเนื้อในตัวเขา

ในอนาคตข้างหน้าบทบาทของเทคโนโลยี เอไอ

จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มากขึ้น

ซึ่งในความเป็นจริงเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์

สร้างและทำขึ้น ดังนั้นครูต้องสอนให้เขา

ทำให้เป็นก่อนใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทุกคน เครื่องมือที่มนุษย์

คิดขึ้นมาควรมาเสริมศักยภาพ ไม่ใช่มาทำให้

มนุษย์คิดไม่เป็นทำอะไรไม่ได้ และสิ่งสำคัญ

คือ การสอนในแต่ละวิชาในแต่ละระดับชั้น

จะบ่มเพาะและส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์

ได้อย่างไร

ขอขอบคุณครูทุกท่านค่ะ

#ศูนย์การเรียนโดยชุมชน

จากแม่เอ๋ น้องเข็ม


#ศูนย์การเรียนอาภา #APA
#วอลดอร์ฟ #Waldorf
#วอลดอร์ฟเชียงใหม่ #WaldorfChiangMai

 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ โทร. 062-6499434 
 
 
 
Pin It

ที่ดินในซอยถนนวังสิงห์คำ

467sqw WangSinghaKam city, chiangmai properties

467 ตรว.ใกล้ถนนไฮเวย์ ชม.-ลป.

Sale River-Creekside Land

7rai streamside Pong Hangdong, chiangmai.

Realestate@Chiangmai.

บ้านในโครงการสีวลี-แม่เหียะ ใกล้สนามบิน

Sale Townhome 2 bedrooms

sale townhouse2bedrooms hangdong,chiangmai

หางดง - เดอะปาล์มการ์เด้นท์ ใกล้กาดฝรั่ง

ที่ดินติดถนนวงแหวนรอบนอก สันทราย

Sansai Outerring16rai,chiangmai properties

Outerring roadside / chiangmai - maejo road

331sqw.Land, ricefield view, Sansai, Chiang Mai.

Shophouse near Nimmanhemin zone

ขายอพาร์ทเม้นท์ หน้าม.แม่โจ้

บ้านศุภาลัยการ์เด้นท์ ถนนวงแหวนรอบนอก-สันกำแพง

Hill-slope at Pong valley, Hangdong, Chiangmai.

ที่ดินในซอยถนนมหิดลขาเข้าเมือง

บ้าน2ชั้น165 ตรว.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

cm-estate FaceBook FanBox

Who Online

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

WebStat

สวนลำใย 1-3-30ไร่ หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เข้าไปตลาดซื้อขายตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์ม xm

โบรกเกอร XM

บ้านชัยพฤกษ์-สันทราย PoolVilla

House, Middle of chiangmai city.

PR... your Business

.. บริการโฆษณา; แผนที่เชียงใหม่ ฟรีก็อปปี้
Advertisement service ; Chiangmai Map, Free-Copy,广告服务; 清迈地图,免费复制,広告サービス; チェンマイマップ、フリーコピー ......

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HERBOLOID

MSIG: ประกันเดินทาง TRAVEL EASY เพื่อนเดินทางตัวจริง

จำหน่ายสมุนไพรคาวตอง

คาวตองสมุนไพร

ไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ ฯลฯ - สเต็มเซลล์

 

คาวตองกับการบำบัดโรค
สมุนไพรคาวตอง(พลูคาว) สมานแผลเบาหวาน ติดเชื้อ ลดความดัน ซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วนไทยสเตนเลส

muanthai stainless Gate, งานเหล็ก สแตนเลสในเชียงใหม่

รับทำประตูสแตนเลส งานเหล็ก งานเครื่องครัว ฯลฯ

รับเหมาสร้างบ้านในเชียงใหม่ พร้อมออกแบบ

เห็ดหลินจือ (Lingzhi) เป็นยาจีนที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี

Lingzhi savita

“เทพเจ้าแห่งชีวิต”เห็ดหลินจือ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพองค์รวม

House securities set, Highview

Securities camera set highview

 

ชุดรักษาความปลอดภัยในบ้าน

.........................................

จำหน่ายกาแฟซองดริป อราบิก้า 100%

เขียวชมเมือง Chiangmai sight seeing tour

chiangmai City sightseeing,Thailand travel

Coffee greenbean for sale,chiangmai

coffee wholesale chiangmai,Thailand

 

....................................................................

มิวเซียม เชียงใหม่ Ratchawang-Inn art museum

Guesthouse near Tapae Gate, Chiangmai City

Guesthouse for sale or rent at chiangmai Moat...

Hostel for rent or sale near Saturday Walking street, Chiangmai City.